DISCLAIMER

Het gebruik van deze website en de voorwaarden en omstandigheden waaronder wij informatie verschaffen vallen onder de bepalingen van deze juridische notitie. Door gebruik te maken van deze website erkent u dat u deze voorwaarden accepteert.

Beveiliging
Wij beschouwen uw privacy als een eerste prioriteit. De gegevens die wij van u verzamelen indien u ervoor kiest om deze aan ons ter beschikking te stellen, stellen ons in staat om u informatie toe te zenden over producten en diensten waarin u belangstelling heeft getoond. De gegevens kunnen voor dit doel ter beschikking worden gesteld aan bedrijven of bedrijfsonderdelen binnen Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH. Door uw gegevens aan ons ter beschikking te stellen gaat u ermee akkoord om deze aan te wenden voor het gebruik zoals hierboven is aangegeven. Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden buiten Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH tenzij dit valt binnen het kader van het voldoen aan onze opdrachten of een verzoek.

Met het oog op beveiliging en zeker te stellen dat deze website beschikbaar blijft voor alle gebruikers houdt Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH toezicht op het netwerkverkeer om ongeautoriseerde pogingen om informatie te uploaden, te veranderen of op andere wijze schade te veroorzaken aan de website in kaart te brengen. Iedereen die gebruik maakt van deze website gaat nadrukkelijk akkoord met dit toezicht.

Ongeautoriseerde pogingen om enige vorm van informatie die in dit systeem is opgeslagen te veranderen, beveiliging uit te schakelen of te omzeilen of om dit systeem te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor het is bestemd zijn verboden en kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Indien bij toezicht blijkt dat er bewijs aan het licht komt voor mogelijke criminele activiteiten dan kan dit ter beschikking worden gesteld aan de hierop betrekking hebbende autoriteiten.

Copyright verklaring
De volledige inhoud van de websites van Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH is het eigendom van MULTI-VALUE BV, MULTI-VALUE BVBA, MULTI-VALUE GMBH tenzij anders aangegeven. Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze website mag worden     nagemaakt, verzonden of gekopieerd in welke vorm en met welke middelen dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH; het is wel toegestaan om informatie te downloaden die als zodanig voor vrij gebruik ter beschikking is gesteld.

Disclaimer
De documenten die op deze website zijn geplaatst kunnen hypertext links bevatten of informatie die ontwikkeld en onderhouden worden door andere publieke en particuliere organisaties. Deze links en informatie zijn opgenomen voor het gemak van de bezoekers van deze website. MULTI-VALUE BV, MULTI-VALUE BVBA, MULTI-VALUE GMBH geeft geen garantie voor wat betreft de detaillering, relevantie, geldigheid of volledigheid van welke informatie in links dan ook. Daarnaast is het aanbrengen van links of informatie in relatie tot andere websites dan die van Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH niet bedoeld om daar extra aandacht of gewicht aan te geven en tevens is het niet de bedoeling om hieruit enige vorm van support, aanbeveling of onderschrijving van meningen uit af te leiden. Dat geldt eveneens ten aanzien van commerciele producten of diensten die door deze externe websites worden aangeprezen of de organisaties die deze websites ondersteunen hetzij via merk- of productnaam of op enig andere wijze.

Enige verwijzing naar specifieke commerciele producten, processen of diensten of het gebruik van bedrijfs- en handelsnamen en merken op de websites van Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH is slechts bedoeld voor het informeren en het gemak van bezoekers van deze website en dient op geen enkele wijze te worden opgevat als aanbeveling ofbegunstiging uit naam van Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH. De meningen en opvattingen van auteurs die hierin genoemd worden vormen niet noodzakelijkerwijs de meningen en opvattingen van Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH en dienen derhalve dan ook niet te worden aangewend voor advertenties of productpromotie.

Disclaimer Aansprakelijkheid
Alles wordt in het werk gesteld om juiste en volledige informatie te verstrekken. Desalniettemin is er – in het licht van de duizenden beschikbare documenten die vaak met korte deadlines worden geuploaded – geen garantie te geven dat er zich geen fouten of vergissingen voordoen. Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH claimt niet dat de juistheid, volledigheid of relevantie van de inhoud van deze website boven fouten verheven is en doet in relatie hiertoe geen beloften en geeft daarvoor ook geen garanties. Enige vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot fouten of het ontbreken van informatie in de inhoud van deze website wordt nadrukkelijk afgewezen.

Met betrekking tot de inhoud van de websites van Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH geven noch Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH noch haar medewerkers noch haar subcontractors op expliciete of impliciete wijze enige garantie. Dit heeft tevens betrekking op maar niet met uitsluiting van de garanties van het geen inbreuk maken op rechten van derden en de garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel in relatie tot de beschikbare inhoud van de websites van Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH of andere Internet bronnen die daaraan zijn gekoppeld. Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH is eveneens niet wettelijk aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van welke vorm van informatie, producten of processen dan ook die hierin worden weergegeven en een en ander is ook van toepassing op computervirussen. Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH geeft nadrukkelijk te kennen dat het gebruik van informatie op de website of van producten of processen niet op voorhand voorbij zou kunnen gaan aan inbreuk op rechten in particulier eigendom.

The use of this site, and the terms and conditions for our providing of information, is governed by this Legal Notice. By using this site, you acknowledge that you accept and will be bound by the terms hereof.

 

Security
We regard your privacy as being of primary importance. The information we collect from you, when you chose to provide it to us, is to enable us to send you information about products and services in which you register an interest. The information may be provided to companies in Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH for this purpose. By providing us with your information you consent to us processing it for the purposes outlined above. We will not pass it on to any third party outside Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH, except to fulfil our orders or to supply a request.

 

For site security purposes and to ensure that this website remains available to all users, Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH monitors network traffic to identify unauthorized attempts to upload or change information or to otherwise cause damage to the site. Anyone using this website expressly consents to such monitoring.

Unauthorized attempts to modify any information stored on this system, to defeat or circumvent security features, or to utilize this system for other than its intended purposes are prohibited and may result in criminal prosecution.

If monitoring reveals evidence of possible criminal activity, such evidence may be provided to the appropriate authorities.

Copyright Statement
All content within the Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH websites is the property of MULTI-VALUE BV, MULTI-VALUE BVBA, MULTI-VALUE GMBH unless otherwise stated. All rights reserved. No part of this website may be reproduced, transmitted or copied in any form or by any means without the prior written consent of Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH, but you may download any information thus provided for free use.

 

Disclaimer of Endorsement
The documents posted on this website may contain hypertext links or pointers to information created and maintained by other public and private organizations. These links and pointers are provided for visitors’ convenience. MULTI-VALUE BV, MULTI-VALUE BVBA, MULTI-VALUE GMBH does not guarantee the accuracy, relevance, timeliness, or completeness of any linked information. Further, the inclusion of links or pointers to websites other than the Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH websites is not intended to assign importance to those sites and the information contained therein, nor is it intended to endorse, recommend, or favor any views expressed, or commercial products or services offered on these outside sites, or the organizations sponsoring the sites, by trade name, trademark, manufacture, or otherwise.

 

Reference in all Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH websites to any specific commercial products, processes, or services, or the use of any trade, firm or corporation name is for the information and convenience of the site’s visitors, and does not constitute endorsement, recommendation, or favoring by Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH. The views and opinions of authors expressed herein do not necessarily state or reflect those of the Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH, and shall not be used for advertising or product endorsement purposes.

 

Disclaimer of Liability
Every effort is made to provide accurate and complete information. However, with the thousands of documents available, often uploaded within short deadlines, we cannot guarantee that there will be no errors. Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH makes no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of this website and expressly disclaims liability for errors and omissions in the contents of this website.

 

With respect to the content of Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH websites, neither the Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH, nor its employees and contractors make any warranty, expressed or implied or statutory, including but not limited to the warranties of no infringement of third party rights, title, and the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose with respect to content available from the Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH websites or other Internet resources linked from it. Neither does Multi-Value BV, Multi-Value BVBA, Multi-Value GmbH assume any legal liability for the accuracy, completeness, or usefulness of any information, product, or process disclosed herein nor freedom from computer virus, and do not represent that use of such information, product, or process would not infringe on privately owned rights.